Regulamin FishCoiny

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„FishCoin”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Organizator – AKWARIUM24 Dawid Kłudka, ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, tel. 730-447-156, NIP: 715-182-44-35, REGON: 060473507

 2. FishCoiny – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym, poniżej zwane „Punktami”,

 3. Regulamin – regulamin programu lojalnościowego „FishCoin”,

 4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie Internetowym, a także osoba, która wyraziła zgodę na udział w programie lojalnościowym w inny sposób,

 5. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem: https://akwarium24.pl/

 6. Program – program lojalnościowy „FishCoin”,

 7. Produkty – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, łącznie z promocyjnymi, lecz z wyłączeniem produktów znajdujących się w sekcji Outlet,

 8. Formularz Kontaktowy – umieszczony na stronie Sklepu Internetowego formularz służący do m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,

 9. Panel klienta – dostępna w Sklepie Internetowym zakładka zawierająca m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

10. Program rozpoczyna się w dniu 25 listopada 2021 roku i trwa do odwołania.

11. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „FishCoin”

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w jego Regulaminie, jednocześnie wyraża zgodę i rejestruje się w Programie „FishCoin” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego.

 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat oraz posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie Internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

 

§ 3. Punkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty, otrzymują Punkty, z wyłączeniem nabycia produktów w sekcji Outlet, lecz z uwzględnieniem produktów promocyjnych.

 2. Za każde wydane 10 zł Uczestnik otrzymuje 50 Punktów o łącznej wartości 50 groszy.

 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny zakupionych produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

 4. Uzyskane Punkty pozostają ważne przez 12 miesięcy od dnia ich uzyskania. W przypadku utraty ważności Punktów, ich łączna liczba zgromadzona przez Uczestnika zostanie pomniejszona o Punkty, które utraciły ważność.

 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu Internetowego. Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów Internetowych, za zakupy w sklepie stacjonarnym oraz w sekcji Outlet.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik może również skontaktować się z Organizatorem za pomocą kontaktowego adresu e – mail: bok@akwarium24.pl w celu dokonania wymiany Punktów na kody rabatowe, do wykorzystania w Sklepie Internetowym. Organizator prześle Uczestnikowi unikalny kod rabatowy. W trakcie zakupów w Sklepie Internetowym, w momencie składania zamówienia, Uczestnik może w zakładce koszyk wpisać kod rabatowy otrzymany od Organizatora, który pomniejszy wartość zamówienia o odpowiadającą kodowi rabatowemu kwotę po przeliczeniu Punktów, zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie Internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konto klienta zwracającego Produkt.

 4. W przypadku zwrotu Produktów nabytych w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, udzielony i wykorzystany rabat zostanie zwrócony Uczestnikowi zwracającemu towar. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikowi unikalny kod rabatowy o wartości zwróconego Produktu, zgodnej z wartością Produktu z dnia jego nabycia.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: bok@akwarium24.pl, lub pisemnie na adres: AKWARIUM24 Dawid Kłudka, ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres e – mail, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (e – mail lub pisemnie).

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.

 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu Internetowego.

 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2021 r.

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium