Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Karty podarunkowej AKWARIUM24

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty podarunkowej.

 

I. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 • Karta podarunkowa - elektroniczny bon towarowy, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie internetowym AKWARIUM24 w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
 • Wydawca -AKWARIUM24, sklep internetowy dostępny pod adresem www.akwarium24.pl, prowadzony przez DAWIDA KŁUDKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AKWARIUM24 DAWID KŁUDKA wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, NIP 7151824435, REGON 060473507, adres poczty elektronicznej: bok@akwarium24.pl, numer telefonu: (+48) 730 447 156.
 • Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej.
 • Sklep internetowy AKWARIUM24 - platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie www.akwarium24.pl 
 • Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym AKWARIUM24.
 • Kod Aktywacyjny – ciąg znaków służący do aktywacji Karty podarunkowej w przypadku zakupu Karty podarunkowej w Sklepie internetowym AKWARIUM24.
 • Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę, przez co dochodzi do pomniejszego kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów oraz ewentualnego przypisania do Karty podarunkowej nowej Wartości do wykorzystania.

 

II. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w sklepie internetowym AKWARIUM24 znajdującym się pod adresem www.akwarium24.pl .
 2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę o wartości 50 zł, 100 zł, 150zł, 250 zł, 500zł, 1000zł, 2000zł i 5000zł.
 3. Karta podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi w formie online. Przesyłana jest w formacie PDF Użytkownikowi na podany e-mail. 
 4. Wysokiej jakości grafika pozwala na fizyczny wydruk Karty podarunkowej, którą następnie można przekazać wraz z kodem obdarowywanej osobie.
 5. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu internetowego AKWARIUM24. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.
 6. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.
 7. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 8. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
 9. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa zakupiona w sklepie internetowym AKWARIUM24 nie podlega zwrotom.

 

III. Użytkowanie Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonywania zakupów Towarów w Sklepie internetowym AKWARIUM24 
 2. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej za pomocą Kodu Aktywacyjnego w dowolnym czasie, ale nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.
 3. Kod aktywacyjny należy wpisać w polu Kod rabatowy podczas dokonywania zakupów  w sklepie internetowym AKWARIUM24
 4. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia od Wydawcy. 
 5. Karta podarunkowa zakupiona w sklepie internetowym AKWARIUM24 staje się aktywna w momencie wpisania Kodu Aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu tj. w polu Kod rabatowy podczas dokonywania zakupów.
 6. Wydawca uwzględni, przy realizacji Karty Podarunkowej rabaty, które przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Kartę podarunkową nie sumują się.
 7. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty podarunkowej inne bony rabatowe, których regulaminy wykluczają realizację wspólnie z Kartą podarunkową.
 8. Przy realizacji Karty podarunkowej jej wartość musi być mniejsza od wartości zakupów, a ostateczny rachunek musi być wyższy niż 1zł.
 9. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy kartą płatniczą/kredytową/gotówką.
 10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku braku środków na Karcie podarunkowej czy też upływu terminu ważności Karty podarunkowej.
 11. Karta podarunkowa może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 12. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
 13. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie Karty podarunkowej. 
 14. Kwotę z karty podarunkowej można podzielić jedynie po wysłaniu takiej prośby na bok@akwarium24.pl

 

 

IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej

 1. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym AKWARIUM24 z użyciem Karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty podarunkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

 

V. Ochrona Danych Osobowych

 1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie: wydawania Kart podarunkowych wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart podarunkowych, prowadzenia komunikacji z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.
 3. Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego AKWARIUM24 i dokonaniem aktywacji.
 4. Odbiorcami danych osobowych są osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także dostawcę systemu informatycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania Kart podarunkowych, obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do zakupu Kart podarunkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Wydawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 6. Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Wydawca nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

 

VI. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez adres mailowy bok@akwarium24.pl lub pisemnie na adres ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin .
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące Reklamacji zawarte są w regulaminie sklepu internetowego Akwarium24 dostępnym na stronie www.akwarium24.pl .

 

VII.  Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego AKWARIUM24.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego AKWARIUM24. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym. 
 3. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym AKWARIUM24, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego AKWARIUM24, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych w domenie www.akwarium24.pl .
 4. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium