Regulamin akcji promocyjnej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

(dalej jako: „Regulamin”)

I. ZASADY OGÓLNE

Organizatorem promocji jest firma AKWARIUM24 DAWID KŁUDKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, NIP 7151824435, REGON 060473507  (dalej: ,,Organizator”)

 

 1. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 20.11.2023 r. do dnia 26.11.2023 r., lub do wyczerpania zapasów, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.akwarium24.pl

 

 1. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski, poprzez sklep internetowy www.akwarium24.pl.

 

 1. Promocja skierowana jest do osób prawnych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa, określone w Regulaminie (dalej jako: „Uczestnicy”). 

 

 1. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od

momentu przystąpienia do Promocji

 

 1. Celem Promocji jest promocja produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie sprzedaży tych produktów.

 

 1. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku podmiotom oferującym produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty

Organizatora (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Promocji nie są w żaden sposób uzależnione od ilości usług Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu. 

II. CHARAKTER PROMOCJI

 1. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, który w czasie jej trwania zdecyduje się na zakup produktów dostępnych w sklepie www.akwarium24.pl w zakładce PROMOCJE(dalej jako: "Produkt" bądź „Produkty”), otrzyma możliwość zakupu dostępnych w zakładce produktów w promocyjnych cenach.
III. PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI I ZASADY PROMOCJI

 

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 

 1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien zakupić w czasie trwania Promocji Produkty dostępne w zakładce PROMOCJE

 

 1. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być składane w szczególności w formie

pisemnej na adres biura Organizatora, tj. AKWARIUM24 DAWID KŁUDKA z siedzibą pod adresem ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin lub wysyłane mailem na adres bok@akwarium24.pl

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

 

 1. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na sklepie internetowym www.akwarium24.pl. Regulamin sporządzono dnia 17.11.2023 r. 

 

 1. Załączniki wskazane w treści Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

 

 1. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na sklepie internetowym www.akwarium24.pl, zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Promocji. 

 

 1. Promocja będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez

Organizatora.

 

 1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest firma AKWARIUM24 DAWID KŁUDKA,ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, NIP 7151824435, REGON 060473507. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu.do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium